[EP 1] แนะนำระบบจัดทำ ปพ.5 ปพ.6 และเอกสารประจำชั้นเรียน

แนะนำระบบงานวัดผลประเมินผล และบันทึกผลการเรียนรู้ เพื่อจัดทำ ปพ.1 ปพ.5 ปพ.6 ทำเกรดออนไลน์ใช้งานได้ทั้งโรงเรียนเพิ่มรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ DMC รายชื่อครู สร้างปีการศึกษาภาคเรียนและนักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้

สมัครเข้าใช้งานได้ที่ http://smartschool.bankoklan.org/register.php
ความคิดเห็น